AKTUALNOŚCI

RODO - Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych Pacjentów „Centrum Medycznego na Reymonta”

Drogi Pacjencie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) „Centrum Medyczne na Reymonta” z siedzibą w Radzyminie informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Klinika Medyczna na Reymonta
Sp. z o.o..”, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się:
· pisząc na adres: ul. Władysława Reymonta 12 lok. 125, 05-250 Radzymin
· telefonując pod numer: 508-427-156
· za pośrednictwem powołanego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych (IOD)
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Musiał.
Dane kontaktowe IOD:
· e-mail: iodo@activemed.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych medycznych „Centrum Medycznego na Reymonta” (teleinformatycznych i papierowych) zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych podanymi w art. 5-11 RODO.
Administrator utrzymuje i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zarówno systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, jak i papierowej dokumentacji medycznej. Dane są przechowywane i archiwizowane zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6.11.2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1318), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069), a także wewnętrznymi uregulowaniami „Centrum Medycznego na Reymonta”.
4. „Klinika Medyczna na Reymonta Sp. z o.o.” pozyskała Pani/Pana dane osobowe w następstwie zarejestrowania się Pani/Pana, jako Pacjenta „Centrum Medycznego na Reymonta” (Dane Medyczne).
5. Pani/Pana Dane Medyczne przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. d oraz art.9 ust.2 litery c, h, i, j RODO jedynie w celach niezbędnych do zapewnienia ciągłości
i kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia i zarządzania udzielanymi usługami medycznymi.
6. W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe – nazwisko i imię, adres zamieszkania, a w szczególnych sytuacjach nr PESEL (np. brak nr PESEL noworodka).
7. W „Centrum Medycznym na Reymonta”, dla zapewnienia bezpieczeństwa, działa oznakowany system monitoringu obejmujący ciągi komunikacyjne. Do danych z systemu mają dostęp wyłącznie pracownicy posiadający stosowne upoważnienie.
8. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i zautomatyzowany z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
„Klinika Medyczna na Reymonta Sp. z o.o..”, nie prowadzi automatycznego profilowania* danych osobowych.
9. Administrator nie udostępnia Pani/Pan danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana Dane Medyczne mogą być udostępniane:

 • instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem,
 • podwykonawcom „Kliniki Medycznej na Reymonta Sp. z o.o.” w zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • innym placówkom medycznym w celu zapewnienia Pani/Panu odpowiedniej jakości, ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej,
 • firmom informatycznym obsługującym i serwisującym systemy teleinformatyczne „Kliniki Medycznej na Reymonta Sp. z o.o.” zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • firmom serwisującym sprzęt medyczny zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustawowy wymagany dla danych medycznych wyznaczony właściwym przepisem prawa, Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 •  prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO
 •  prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO
 •  prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi)
 •  prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO
 •  prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

13. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
14. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
15. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego są realizowane cele opisane w punkcie 5.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.